Xəbər lenti‎ > ‎

ELAN

Отправлено 2 апр. 2016 г., 0:02 пользователем Murad Nabibekov   [ обновлено 2 апр. 2016 г., 0:26 ]
        AMEA H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Şəki Rayonu İcra Hakimiyyəti, AMEA Şəki Elm Mərkəzi 2016-cı il 12-13 sentyabrda Şəki şəhərində “Azərbaycan Respublikasında demoqrafik inkişaf: əhali məskunlaşmasının perspektivləri və regional problemləri” mövzusunda konfrans keçirilməsini nəzərdə tutur.

        Azərbaycan MEA-nın yaradılmasının 70 illik yubileyində çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ölkədə demoqrafik inkişafın öyrənilməsinin vacibliyini qeyd etmişdir. Bu sahədə tədqiqatların genişləndirilməsi üçün elmi fikir mübadiləsinin aparılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müstəqilliyin ilk illərində yaranan iqtisadi və sosial çətinliklər demoqrafik inkişafa da öz mənfi təsirini göstərmişdir. Az vaxtda aparılan iqtisadi islahatlar bu sahələrdə olan problemlərin aradan qaldırılmasına, davamlı inkişafa keçidə imkan vermişdir. Artıq XX əsrin 90-cı illərinin ortalarından başlayaraq iqtisadi inkişaf mərhələsinə keçid başlanmışdır. Əldə edilən müsbət dəyişikliklər demoqrafik inkişafa da şərait yaratmışdır.

        Şəki-Zaqatala çoxmillətli region kimi mövcuddur. Burada müxtəlif millətlərin yanaşı yaşaması tolerantlığın və multikulturalizmin bariz nümunəsidir. Buna görə belə bir regionda elmin konfransın keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

        Konfransın əsas bölmələri aşağıdakılardır:

        1. Azərbaycannın demoqrafik inkişaf problemləri və demoqrafik siyasət

        2. Əhalinin milli-etnik tərkibinin formalaşması

        3. Multikulturalizm və tolerantlıq: müasir vəziyyət və inkişafın prioritet istiqamətləri

        4. Məskunlaşmanın iqtisadi və sosial bazasının səmərəli ərazi təşkili

        5. Şəhər və kənd məskunlaşmasının davamlı inkişafının təmin edilməsi

        6. Əhalinin məşğulluq probleminin həlli yolları və məşğulluq siyasəti

        7. Fiziki-coğrafi şəraitin və təbii ehtiyatların əhali məskunlaşmasına təsirinin qiymətləndirilməsi

        8. Məskunlaşma areallarının ekocoğrafi problemləri

        9. Turizm-rekreasiya ehtiyatlarından istifadə və əhalinin iş yerləri ilə təminatı

Məqalələr aşağıdakı qaydalar əsasında tərtib edilməlidir:

        1. Format A4, interval 1,5, yuxarı, aşağı, sağ və soldan 2 sm;

        2. Şrift Times New Roman, şriftin ölçüsü 14;

        3. Məqalənin yuxarısında qeyd edilməlidir: məqalənin adı, müəllifin adı, soyadı, atasının adı, işlədiyi təşkilatın adı;

        4. 2 dildə (rus/azərbaycan və ingilis dillərində) xülasə;

        5. Ədəbiyyat siyahısı və məqalədə onlara istinadlar;

        6. Məqalələr 5 səhifədən az olmamalıdır;

        7. Məqalələr elektron formatda (disk) və çap olunmuş şəkildə təqdim olunmalıdır

        8. Bir müəllifdən yalnız bir məqalə qəbul edilir.

Qeyd: Məqalələr avqust ayının 15-nə kimi qəbul edilir (AMEA Coğrafiya İnstitutu, 827-ci otaq. Tel: 012 539 33 61. E-mail: xalidahasanova@gmail.com). Konfransın mövzusuna uyğun gəlməyən və elmi məzmunu zəif olan məqalələr nəşr edilməyəcək.

Təşkilat komitəsi

* * *

        The Institute of Geography named after H.Aliyev of ANAS, Sheki Scientific Center of ANAS, Knowledge Fund under the President of Azerbaijan, Executive Power of Sheki is planning to hold a conference in Sheki on September 11-12, 2016 on the theme: “Demographic development in the Republic of Azerbaijan: prospects of settlement of the population and regional problems”.

        The president of Azerbaijan Ilham Aliyev, who spoke at the 70th anniversary of creation of the National Academy of Sciences, stressed the importance of studying the country’s demographic development. The exchange of scientific views is of great significance to expand researches in this field. Demographic, economic and social problems which have arisen from the first years of independence had a negative impact on demographic development. In a short time, economic reforms conducted to overcome the problems in these areas, allowed the transition to sustainable development. In the mid-90s of the twentieth century began the transition to the stage of economic development. Positive changes also contributed to demographic development.

        Sheki-Zagatala is as a multi-ethnic region. The coexistence of different nationalities is a good example of tolerance and multiculturalism. Therefore, it is important to hold a conference in such a region.

The main topics of the conference are as follows:

        1. Problems in Azerbaijan’s demographic development and demographic policy

        2. Formation of ethnic composition of the population

        3. Multiculturalism and tolerance: present situation and development in the priority areas

        4. The settlement of the territorial organization of the economic and social base

        5. Ensuring the sustainable development of urban and rural settlement

        6. Ways to solve the problem of employment of population and employment policy

        7. Assessment of geo-physical conditions and natural resources

        8. Eco-geographical problems of settlement areas

        9. Use of tourism-recreation resources and provision of the population with jobs

The text of the report should be compiled based on the following guidelines:

        1. Format A4, interval 1.5,up, down, right and left 2 cm;

        2. The font Times New Roman, font size 14;

        3. At the top of the article, it should be noted title, author’s name, surname, father’s name, name of the organization;

        4. Summary in 2 languages (Russian/Ukrainian and English);

        5. List of literature and references to them;

        6. Articles must be at least 5 pages;

        7. Articles must be submitted in electronic format(disc)in print format

        8. Only one report may be received from an author.

Note: Reports are accepted until June 15. Those wishing to participate in the report may contact the Institute of Geography of ANAS, room 827

(Tel: 012 539 33 61, 050-590-43-88. E-mail: zakir_eminov@mail.ru)

Organizing committee

* * *

        Институт Географии НАНА им.Г.А. Алиева, Шекинский Научный Центр НАНА, Фонд Знаний при Президенте Азербайджанской Республики, Исполнительная власть г. Шеки 11-12 сентября 2016г в городе Шеки проводят конференцию на тему: «Демографическое развитие в Азербайджанской Республике: перспективы расселения населения и региональные проблемы»

        Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на юбилее, посвященном 70 - летию НАН Азербайджана, отметил важность изучения демографического развития в стране. Для расширения исследований в этой области большое значение приобретает проведение научных обсуждений по этой тематике. Возникшие в первые годы независимости страны экономические и социальные трудности оказали негативное влияние и на демографическое развитие. Экономические реформы, проведенные в короткое время, создали предпосылки для устранения проблем в этой области и перехода к устойчивому развитию. Начиная с середины 90-ых годов ХХ века, в нашей стране начался переход к этапу экономического развития. Достигнутые положительные тенденции создали благоприятные условия для демографического развития.

        Шеки – Загатальский экономический район является многонациональным регионом. Он является ярким примером толерантного и мультикультурного совместного проживания различных наций и народностей. Поэтому проведение научной конференции именно в таком регионе имеет важное значение.

Основными направлениями конференции являются:

        1. Проблемы демографического развития в Азербайджане и демографическая политика

        2. Формирование национально-этнического состава населения.

        3. Толерантность и мультикультурализм: современное состояние и приоритетные направления развития

        4. Рациональная территориальная организация экономической и социальной базы расселения

        5. Обеспечение устойчивого развития городского и сельского расселения

        6. Пути решения проблем занятости населения и политика занятости

        7. Оценка воздействия физико-географических условий и природных ресурсов на расселение населения

        8. Экогеографические проблемы ареалов расселения

        9. Использование рекреационно-туристического потенциала и обеспечение занятости населения

Правила по оформлению текст доклада:

        1. Формат А4, интервал 1,5 , сверху, снизу, справа, слева – 2см

        2. Шрифт Times New Roman, размер 14

        3. Сверху статьи должны быть указаны: название статьи, имя, фамилия и отчество автора, место работы

        4. Резюме на 2 языках (азербайджанский (русский) и английский)

        5. Список литературы и ссылки на нее в тексте

        6. Статья должна быть не менее 5 страниц

        7. Статья должна быть представлена как в электронном, так и в распечатанном виде

        8. Каждый автор может представить лишь одну статью

Примечание: Статьи принимаются до 15 июня. Желающие непосредственно принять участие в конференции могут обратиться за информацией в НАНА институт Географии, 827 комната 

(Тел: 0125393361, 050-590-43-88) Е-mail: zakir_eminov@mail.ru)

Организационный комитет