“Çernobılın bərpası” döş nişanı ilə təltif olunmuş şəkili alim - Namiq Rəşidov

Отправлено 28 дек. 2014 г., 2:31 пользователем Murad Nabibekov   [ обновлено 28 дек. 2014 г., 2:45 ]
        
Namiq Məmməd oğlu Rəşidov 1950-ci ildə Şəkidə anadan olub. İbtidai təhsilini 10 saylı orta məktəbdə alıb və 1960-cı ildə ailəsinin Bakıya köçməsi ilə əlaqədar təhsilini paytaxtda 36 saylı orta məktəbdə davam etdirib. 

        1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə daxil olan Namiq Rəşidov tələbəlik illərində xüsusi qabiliyyətinə və savadına görə seçildiyindən diplom işini Moskvada müdafiə edərək ali təhsilə yiyələnib. 1976-cı ilə qədər Azərbaycan EA-nın “Radiasiyalı tədqiqatlar” bölməsində işləmiş və həmin il Kiyevdə aspiranturaya daxil olub, 1982-ci ildə biologiya elmləri namizədi kimi oranı bitirmişdir. Gərgin əməyi sayəsində elmi araşdırmalarını davam etdirən Namiq Rəşadov 1994-cü ildə radiobiologiya üzrə biologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsinə yiyələnib. 1982-ci ildən 1990-cı ilədək Azərbaycan EA-nın Bioloji mərkəzində baş elmi işçi işləyən alim sonradan öz elmi fəaliyyətini Ukraynanın paytaxtında davam etdirir.
        1999-cu ildən indiyədək Taras Şevçenko adına Kiyev Universitetinin rektorudur. 1996-cı ildən indiyədək Ukrayna Milli Elmlər Akademiyası Bitki Hüceyrəsi və Gen Mühəndisliyi Elmi-Tədqiqat İnstitutunda laboratoriya müdiridir. 2005-ci ildən indiyədək Ukrayna Milli Aqrar Universitetinin bitkilərin biofizika və biokimyası kafedrasının müdiridir.
        Elmi fəaliyyəti ilə yanaşı, Namiq Rəşidovun ictimai aktivliyi də təqdirəlayiqdir. O, 2001 ci ildən Ukrayna Radiobiologiya Yoldaşlıq Cəmiyyətinin sədrinin müavini, 1989-cu ildən Ukrayna Fizioloqları Yoldaşlıq Cəmiyyətinin üzvüdür. Türkiyənin Ankara və Akdeniz universitetləri ilə, Almaniyanın Humbolt universiteti ilə, Azərbaycanın Bakı Dövlət Universiteti və Radiasiya Problemləri İnstitutu ilə sıx elmi əməkdaşlıq edir. Namiq Rəşidov işlədiyi sahənin tanınmış mütəxəssislərindən biridir. Onun bitki hüceyrəsi və genlərlə bağlı yüzdən çox elmi əsəri işıq üzü görüb və həmin əsərlərdəki elmi əsaslanmış layihələri müvafiq sahələrdə tətbiq edilir. 1992-ci ildə Namiq Rəşidov təqdim etdiyi elmi layihəyə görə “Çernobılın bərpası” döş nişanı ilə təltif olunub. Şəkili alim ana dilindən başqa həm də rus, ukrayna, türk və ingilis dillərində sərbəst danışır.
* * *
        Трудовая деятельность: с 1999 до настоящего времени - лектор в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко; с 1996 до настоящего времени - заведующий лабораторией биофизики сигнальных систем растений отдела биофизики и радиобиологии Института клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины; с 2005 до настоящего времени - заведующий кафедрой физиологии и биохимии растений Национального Аграрного Университета; 1976 - 1979 - аспирант Института физиологии растений АН УССР; 1973-1976 - инженер сектора радиационных исследований АН Азербайджанской ССР.
        Преподавательская активность: лектор в КНУ и НАУ.
        Специальность: радиобиология, биофизика, физиология и биохимия растений, радиоэкология, прикладная ядерная физика.
        Общественная активность, награды: заместитель председателя радиобиологического товарищества Украины (с 2001 года по настоящее время); член радиобиологического товарищества Украины (с 1976 года по настоящее время), член Украинского товарищества физиологов растений (с 1989 года); проект NASA-ESA от организации УНТЦ (2003 - 2004); награждение молодого исследователя президиумом АН Азербайджанской ССР (1979).
        Научное сотрудничество: университеты Анкары и Акдениз (Анталия) - Турция, 1991; отдел экспериментальной биофизики Гумбольтского Университета (Берлин) Германия - 1998; Бакинский государственный университет и Институт радиационных проблем (Баку) - Азербайджан, 2001.
        Исследовательские интересы:
        Исследование переноса радионуклидов 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 241Am из почвы в растения.
        Определение генетической опасности радионуклидного загрязнения по выходу хромосомных аберраций, хлорофилльных мутаций, кроссенговера, а так же соматических мутаций у трансгенных линий Arabidopsis thaliana и мутаций тычиночных нитей у традесканции клон 02 с прогнозированием риска от внешнего и внутреннего облучения ионизирующим излучением.
        Влияние УФ-Б излучения на редукции фотосистемы II при фотосинтезе и защитная роль кутикулы и устьиц у высших растений.
        Роль Ca2+ сигнала в формировании радиобиологических эффектов облученных тепловыми нейтронами и гамма-излучением растений.
        Фотодыхание и гликолиз в оптимизации накопления жирных кислот у масличных культурных растений.

        Является автором более 80 научных работ, вот некоторые из них:

        Рашидов Н.М. Исследования радиочувствительности семян Oenothera biennis L. формированного в условиях хронического облучения. Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах та дендропарках Євразії, Біла Церква, 1999, с.237-240.
        Рашидов Н.М. Особенности тест-систем высших растений для мониторинга загрязнения окружающей среды. Міжнародна конференція «Пятнадцать років Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання». Збірка тез. Київ, 2001, с. 2-144.
        Н.К.Куцоконь, Д.М.Гродзинський, Рашидов Н.М. Цитогенетические эффекты Am-241 в Allium - тесте. Радиационная биология. Радиоэкология, Москва, РФ, т. 42, № 6, с. 675-677.
        Kutsokon N.K., Rashydov N.M., Grodzinsky D.M. Cytogenetic effects of Am-241 in Allium-test. In book: Genetic consequences of emergency radiation situations, Moscow, 2002, p. 146-149.
        Малиновский Ю.Ю., Рашидов Н.М. Миграция радионуклидов из «горячих» частиц в корнеобитаемый слой почвы и их поступление в культурные растения. Физиология и биохимия культ. растений, 2002. Т. 34, № 2. С. 132-137.
        Куцоконь Н.К., Рашидов Н.М., Гродзинський Д.М Тришин В.В. Оцінка генетоксичності Аm-241 в тест-системі клітин кореневої меристеми проростків Allium cepa L. Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень, 2002, №1 (7), с. 139-146.
        Войціцький В.М., Рашидов Н.М., Хижняк С.В., Бережна В.В. Америцій-241 - відлуння Чорнобильської катастрофи. Матеріали 4-а Міжнародна конф. „Сучасні Проблеми Науки та Освіти” Харків 2003, с 93.
        Куцоконь Н.К., Рашидов Н.М., Гродзинський Д.М. Клітини з нерозпізнаними множинними абераціями хромосом як ознака дії г-опромінення у Allium cepa L. 3-й з’їзд з радіаційних досліджень (радіобіологія і радіоекологія), Київ, 21 - 25 травня 2003р., с.97.
        Берлізов А.Н., Рашидов Н.М., Гродзинський Д.М., Бережна В.В. Сравнительный анализ коэффициентов накопления из почвы радионуклида 137Cs у различных видов растений. 3-й з’їзд з радіаційних досліджень (радіобіологія і радіоекологія), Київ, 21 - 25 травня 2003р., с.276.
        Сакада В.І., Рашидов Н.М. Міграція радіонуклідів у системі „грунт-рослина” в умовах зони відчуження ЧАЕС. 3-й з’їзд з радіаційних досліджень (радіобіологія і радіоекологія), Київ, 21 - 25 травня 2003р., с.336.
        Rashydov N.M. Uptake of americium-241 by plants from contaminated Chernobyl exclusive zone test site soils. The 3rd Congress on Radiation Research (radiobiology and radioecology) Kyiv, 21-25 May 2003, p. 335.
        Berlizov A.N., Grodzinsky D.M., Rashydov N.M., Trishin V.V., Berezhnaya V.V., Uptake of americium-241 by plants from contaminated radionuclides soils the exclusive Chernobyl zone // Abstracts of Workshop on “Radiation safety problems in the Caspian region”. - Baku (Azerbaijan). - 2003. - P. 43.
        Rashydov N.M., Berezhnaya V.V., Grodzinsky D.M. Uptake of americium-241 by plants from contaminated radionuclides soils the exclusive Chernobyl zone // Abstracts of Workshop on “Radiation safety problems in the Caspian region”. - Baku (Azerbaijan). - 2003. - P. 31.
        Rashydov N.М., Kutsokon N.K., Berezhna V.V., Grodzinsky D.M. Tradescantia-SH and Allium-assay as biomonitors of the radiation pollutions genotoxicity // Abstracts of Workshop on “Radiation safety problems in the Caspian region”. - Baku (Azerbaijan). - 2003. - P. 33.
        Куцоконь Н.К., Безруков В.Ф., Лазаренко Л.М., Рашидов Н.М., Гродзинський Д.М. Кількість аберацій на аберантну клітину як параметр хромосомної нестабільності 1. Характеристика дозових залежностей // Цитология и генетика. - 2003. - № 4. - C. 20 - 25.
        Kutsokon N., Rashidov N., Grodzinsky D.M. Cytogenetic effects of 241Am in Allium-test // Proceedings of International Conference “Genetic Consequences of Emergency Radiation Situations”. - Moscow (Russia). - 2002. - P. 146 - 148.
        Kutsokon N., Rashidov N., Grodzinsky D.M. Unidentified multiaberrant cells as evidence of irradiation in an Allium-test // Abstracts of Sixth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States. - Prague (Czech Republic). - 2003. - P. 142 - 143.
        Берлізов А.Н., Рашидов Н.М., Гродзинський Д.М., Тришин В.В., Бережна В.В. Влияние глубины залегания и толщины загрязненного 137Cs слоя почвы на коэффициент накопления у растений. Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень, 2003, №3(11), с. 88-94.
        Куцоконь Н.К., Лазаренко Л.М., Безруков В.Ф., Рашидов Н.М., Гродзинський Д.М. Кількість аберацій на аберантну клітину як параметр хромосомної нестабільності 2. Порівняльний аналіз впливу факторів різної природи // Цитология и генетика. - 2004. - №1. - C. 55-62.
        Рашидов Н.М., Сакада В.И., Гродзинский Д.М. Перераспределение метаболитов у клиностатируемых растений фасоли. В сб. тезисов Четвертой Украинской конференции по космическим исследованиям, 19-26 сентября 2004 г., Крым, Понизовка, Киев, Ин-тут космических исследований НАНУ-НКАУ, 2004, с. 203
        Берлизов А.Н., Гродзинський Д.М., Рашидов Н.М., Тришин В.В., Бережная В.В. Модель корневого поступления 137Cs на начальной стадии онтогенеза некоторых культурных растений. Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень (Scientific papers of the Institute for nuclear research), N1 (14), 2005, c. 83-90.